Försäkra din hoj

Bilförsäkring är ett måste om man ska kunna använda sin bil, åtminstone måste man teckna den obligatoriska trafikförsäkringen. På samma sätt förhåller det sig med en MC, även där måste man teckna en trafikförsäkring.

Det är egentligen inte så stor skillnad på en bilförsäkring och en motorcykelförsäkring. Den största skillnaden är att premien generellt är högre för en MC-försäkring, eftersom motorcykeln är ett mer olycksdrabbat fordon än bilen. Även självrisken blir högre om något skulle hända.

Precis som en bilförsäkring består en mc-försäkring av en obligatorisk del, alltså trafikförsäkringen, som sedan kan byggas ut med tillval i två steg. Trafikförsäkringen, som alla fordon som inte är avställda måste ha, ersätter de sak- och personskador som vållas med fordonet.  Till denna kan man sedan välja att även teckna en halv- eller helförsäkring. Halvförsäkringen ersätter skador som uppstår när fordonet framförs i trafik, samt skador som orsakats av stöld eller brand. Det ingår även ersättning för kostnader när motorcykeln måste bärgas, samt rättsskyddsförsäkring. Den sistnämnda ersätter de kostnader för rättegång som försäkringstagaren annars skulle få betala om en rättslig tvist skulle uppstå. Vid stöld är det försäkringsbolaget som avgör om ersättningen ska utgå kontant eller i form av en ny motorcykel.

Helförsäkringen, slutligen, ersätter skador på fordonet vid skadegörelse, trafikolyckor eller en yttre olyckshändelse. Till skillnad från halvförsäkringen gäller helförsäkringen även om försäkringstagaren själv orsakat skadan genom exempelvis oaktsamhet.

Det är motorcykelns verklige ägare som ska teckna försäkringen. Ägaren får inte teckna en försäkring på sitt fordon i någon annans namn, exempelvis sin mammas, för att på detta sätt få en lägre försäkringspremie.